5D

Vijfdimensionale interpretatie van bodemverontreinigingen

Een nieuwe dimensie in het beheer van bodemdata

Interpretatie van bodem- en meer specifieke grondwaterverontreinigingen gebeurt meestal op traditionele wijze, met een laagsgewijze weergave van de contouren van een grondwaterverontreiniging op verschillende diepten. Vuistdikke rapporten en vlaggenkaarten met verontreinigingscontouren zijn voor een technische onderlegde gebruiker direct bruikbaar, maar lenen zich niet om beleidsbeslissingen te nemen of omwonenden en andere betrokkenen inzicht te geven in de situatie. 5D doet dat wel. Door unieke 3D-visualisaties samen te brengen met de dimensies tijd en kosten, krijgt u inzicht in hoe een grondwaterverontreiniging zich in de tijd beweegt, wat de consequentie hiervan is, en we leveren handvatten voor een optimale besteding van het beschikbare sanerings- en monitoringsbudget.

 

View this page in English

dimensies

oplossing

%

inzicht voor alle betrokkenen

Driedimensionale visualisaties

Gebruikmakend van een driedimensionale interpolatie van de verschillende meetpunten op x-, y- en z-coördinaten, visualiseren we op unieke wijze bodemverontreinigingen en de manier waarop deze zich in de bodem verspreiden. Doorsneden van verontreinigingen en het daaruit af te leiden oppervlak bieden de mogelijkheid om aan de hand van geohydrologische parameters het volume en de hierin aanwezige vracht te berekenen. De grondwaterverontreiniging wordt letterlijk in beeld gebracht, waarmee een conceptueel model van de bodemverontreiniging volgens de NTA 5755 kan worden opgesteld. En dat gebeurt op een manier die zorgt voor inzicht en begrip van de situatie bij alle betrokkenen.

Tijd, de vierde dimensie

De vergelijking van de gegevens van verschillende vervolgronden geeft inzicht in de tijd: is de verontreiniging stabiel of is er sprake van verspreiding en noodzaak tot ingrijpen. Ook kan de output van het model geëxporteerd worden naar software voor het modelleren van stoftransport van verontreinigingen in het grondwater en het doen van voorspellingen aan de hand van afbraakmodules (Visual ModFlow). Hiermee wordt een duidelijke onderbouwing gegeven aan het kwantificeren van verspreidingsrisico’s van grondwaterverontreinigingen en het voorspellen van het gedrag over een langere periode (artikel 37 van de Wet bodembescherming).

.

Geld, de vijfde dimensie

Op basis van het inzicht en de veranderingen van een bodemverontreiniging in de tijd wordt op een slimme manier afgewogen hoe monitorings- en saneringsprojecten worden voortgezet, bijgestuurd of beëindigd kunnen worden. Kosten spelen hierbij uiteraard een belangrijke rol. 5D geeft de mogelijkheid om de kosten van verschillende scenario’s door te rekenen. Met inzicht in die vijfde dimensie, geld, is het mogelijk om een afweging te maken. Dit is niet alleen van belang voor het beperken van de uitgaven, het geeft ook de zorgvuldige onderbouwing voor de benodigde en te reserveren budgetten.

Willem Havermans

Willem Havermans

Senior Consultant

Heeft u vragen, interesse, of kunnen we u van meer informatie voorzien?

Neem contact op

MWH 5D

Brochure

Download brochure

Sybren Ydema

Sybren Ydema

Business Line Manager Omgevingsadvies

Voor vragen of meer uitleg, kunt u contact opnemen met een van onze specialisten.

Neem contact op

Berekende situatie in 2029 autonoom, zonder ingrijpen.

Berekende situatie in 2044 autonoom, zonder ingrijpen.

Berekende situatie in 2029 actief gesaneerd.

Berekende situatie in 2044 actief gesaneerd.