Afval & Grondstoffen

Waste_Resources_300x200De circulaire economie is onze inspiratiebron. Afval en grondstoffen zijn onze business.

Afval is van alle tijden? Dat is maar de vraag. Langzaam maar zeker ervaren we dat de noodzaak voor een afvalvrije samenleving steeds groter wordt. Telkens weer zetten we daarom stappen, waarmee we afval verder terugdringen en hergebruik steeds belangrijker maken. Stapjes op weg naar een circulaire economie. Stantec helpt bij het zetten van die stappen; groot of klein.

Dromen, denken, durven, doen

Of het nu gaat om concrete verbeteringen in het huidige afvalbeheer, of om toekomstgerichte stappen richting een circulaire economie, in alle gevallen begint het bij ambitie. Maar met alleen ambitie kom je er niet. Uiteindelijk gaat het erom dat er ook iets gebeurt. Hiervoor zijn keuzes nodig. Goede keuzes zijn cruciaal. Besluitvaardigheid is een belangrijk element richting een afvalvrije samenleving. Wat doen we wel en wat doen we niet? Besluiteloosheid handhaaft de status quo en brengt ons niet verder.

We werken volgens een eenvoudig vierstappenprincipe: dromen, denken, durven, doen. ‘Durven’ is hierbij cruciaal. Durven een beslissing te nemen, durven van koers te veranderen, durven te investeren. Vanzelfsprekend na gedegen voorwerk (dromen, denken) en uiteraard opgevolgd door een efficiënte uitrol en uitvoering (doen).

Inzameling

De transitie van afval naar grondstof is alleen te reguleren en regisseren met een stringent afvalbeleid, waarin wordt gestreefd naar een scheidingspercentage van 75% van al het afval in 2020 (VANG). Stantec heeft duidelijke ideeën over het opstellen van een passend afvalbeleid. Afval ontstaat namelijk al bij het inkopen van goederen. Daar wordt de hoeveelheid restproduct al bepaald. Hier vinden we een eerste aanknopingspunt voor een meer circulaire economie. Het volgende moment is de plek waar restafval ontstaat, in de keuken. Daar wordt besloten welk afval wordt gescheiden en welk afval in de afvalbak belandt.

We hebben ruime ervaring met het beïnvloeden van gedrag en het verlagen van drempels om de juiste keuze in de keuken te maken. De inwoners zelf hebben de meeste invloed op de afvalscheidingsresultaten, maar de mogelijkheden om deze resultaten te beïnvloeden, heeft de gemeente zelf in het bezit. Wordt goed scheidingsgedrag beloond of moet de vervuiler betalen? Hierbij speelt ook de aanbesteding van afvalinzameling en -verwerking een belangrijke rol. We ondersteunen diverse gemeentes bij het duurzamer inkopen van de afvaldiensten.

Zwerfafval

In de aanpak van zwerfafval lijkt participatie het toverwoord. Gezamenlijk werken aan een schone leefomgeving maakt het niet alleen mogelijk om meer werk te verzetten, maar betrekt ook de gebruikers erbij en vergroot de betrokkenheid bij de openbare ruimte. Maar hoe kan de gemeente de komende jaren samen met haar inwoners en organisaties het beste aan de slag in de strijd tegen zwerfafval?

We helpen bij het ontwikkelen van een visie en strategie voor het vormgeven van zinvolle extra maatregelen. We zorgen voor een leidraad voor de komende jaren, voor de programmering, begeleiding en implementatie van de voorgestelde maatregelen.

Circulaire economie

De gemeente als grondstoffenregisseur. Hoe vult de gemeente deze rol in tussen de marktpartijen in de keten en hoe zorgt zij ervoor dat bewoners het afval ook zodanig aanbieden dat het geschikt is voor hergebruik?

Het Ministerie van I&M legt met het VANG-programma (Van Afval Naar Grondstof) de basis, maar uiteindelijk moeten burgers en bedrijven het oppakken. Co-creatie is een manier om samen te experimenteren en uit te vinden wat werkt en wat niet.

We kunnen helpen om die rol als grondstoffenregisseur in te vullen. Bijvoorbeeld door het organiseren van workshops en brainstormsessies, of het uitvoeren van scenario-onderzoeken voor het bestuurlijke traject rond veranderingen in uw inzamelmethodiek.

Locatieplan ondergrondse containers

Omgekeerd inzamelen verovert Nederland. Maar het opstellen van een locatieplan is een tijdrovend en kostbaar proces. We hebben een werkwijze ontwikkeld die het proces versnelt, verrassingen voorkomt en bewoners keuzes biedt.

Wij maken gebruik van een GIS (geografisch informatiesysteem) om belangrijke plaatsingsaspecten vanaf het begin mee te nemen in het planproces. Hierbij kunt u denken aan bebouwing, wegen, openbaar groen, grondeigendom, straatverlichting, ligging van kabels en leidingen en bodemverontreiniging. Ook houden we rekening met de afstanden van woningen tot de containers en vereisten voor efficiënte inzameling.

Door de ruimtelijke data te visualiseren is het mogelijk om eenvoudiger, sneller en gerichter potentiële locaties af te wegen. Dit bespaart tijd in het planproces met collega-ambtenaren van diverse beleidsterreinen en voorkomt verrassingen en hoge kosten tijdens de plaatsing. Ook biedt het de mogelijkheid om de afwegingen in het planproces duidelijk en visueel aan bewoners toe te lichten. Bovendien, met onze werkwijze kunnen we de wensen van bewoners over de locatie van hun container meewegen in het locatieplan door hen een keuze aan te bieden op basis van potentiele locaties. Dit vergroot de acceptatie van de nieuwe inzamelsystematiek door bewoners.

Projecten Afval & Grondstoffen

In onze projectdatabase vindt u een selectie van onze projecten in dit werkveld.

Bekijk onze projecten