Bodem

Bodem_300x200Een integraal pakket aan diensten voor bodemzorg

Met meer dan dertig jaar ervaring in dit werkveld mag onze organisatie worden gerekend tot de toonaangevende ingenieursbureaus van Nederland op het gebied van bodemonderzoek en –sanering. We zijn gespecialiseerd in bodem en bodemgebruik en de hier voorkomende problematieken.

In de loop der jaren is het werkveld sterk veranderd en ontwikkeld. Veel is geïnvesteerd in het inventariseren en (deels) saneren van grootschalige bodemverontreinigingen. Hetzelfde geldt voor het achterhalen van de bodemkwaliteit in zijn algemeenheid (bodemkwaliteitskaarten) rondom projecten en specifieke bedrijfsactiviteiten. De laatste jaren zien we een verschuiving van de aandacht naar grootschalig grondverzet, het omgaan met complexe grondwaterverontreinigingen, meervoudig gebruik van de ondergrond (ondergronds bouwen, warmte-koudeopslag, kabels- en leidingen, etc.) en niet in de laatste plaats veiligheid (bij graafwerkzaamheden). Daarnaast zijn het afgelopen decennium andere disciplines, zoals civiele techniek, geotechniek en –hydrologie, en water-, data- en procesmanagement steeds relevanter geworden. Dit integrale pakket zetten we in voor activiteiten op het gebied van bodemzorg, de aanleg van infrastructurele werken en gebieds- en projectontwikkelingen.

 

Visualiseren en modelleren

Van complexe saneringen is in de regel een overdaad aan gegevens beschikbaar. Vaak is al decennia lang onderzoek uitgevoerd en gerapporteerd. De grootste uitdaging ligt tegenwoordig in het accuraat verwerken van de gegevens tot bruikbare informatie. Vaak wordt de traditionele manier gevolgd, met een laagsgewijze weergave van de contouren van verontreiniging op verschillende diepten. Het verband tussen de verschillende bodemlagen is hieruit niet eenduidig af te leiden en verontreinigde bodemvolumes worden eerder grofweg ingeschat dan adequaat berekend. We hebben een methodiek ontwikkeld waarmee complexe grondwaterverontreiniging driedimensionaal worden gevisualiseerd, gekwantificeerd en geïnterpreteerd.

Voor het voorspellen van de verspreiding en afbraak van mobiele verontreinigingen in het grondwater gebruiken we driedimensionale stoftransportmodellen (zoals MT3DMS en RT3D). Dit geeft inzicht en onderbouwing in het bereiken van een stabiele eindsituatie en kan gebruikt worden om verschillende scenario’s voor sanering of monitoring te vergelijken.

De accurate visualisaties en voorspellingen van het gedrag van verontreinigingen maken prognoses betrouwbaarder en maatregelen doeltreffender en goedkoper.

Bodemrisicokaart

Direct inzicht in en interpretatie van alle beschikbare gegevens over de bodemkwaliteit.

Meer informatie