Geotechniek & civiele techniek

Als vooruitstrevende ingenieurs wegen wij bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte kosten, prestaties en risico’s nauwkeurig af. Deze afweging gecombineerd met onze vooruitstrevende houding leiden tot afgewogen besluiten voor een optimaal functionerende infrastructuur. Met ons team met ervaren mensen, directe communicatielijnen en integrale- en praktische aanpak zijn wij in staat de wensen van onze opdrachtgevers direct te vertalen naar goede producten.

Deze goede producten zijn economisch voordelig, doelmatig en duurzaam. Hiervoor beschouwen wij alle bestaande informatie en betrekken wij belanghebbenden. Onze oplossingen worden gedragen en hebben een doorkijk naar de hele levenscyclus van te ontwerpen openbare ruimte. Concreet houdt dit in dat wij waar mogelijk duurzame materialen kiezen en de kosten tijdens de beheer- en onderhoudsfase meewegen in het ontwerp. Hiermee streven wij een gunstige ‘total cost of ownership’ (TCO) na.

Conditionerende onderzoeken (zoals bodemonderzoek, verhardingsonderzoek, bemalingsadviezen etc.) vormen vaak een risico omdat niet bekend is wat er onder het maaiveld aanwezig is. Wij betrekken alle bestaande informatie bij de onderzoeksopzet en spitsen deze toe op de doelstelling waardoor onnodig onderzoek wordt voorkomen. Door zelf deze onderzoeken uit te voeren kunnen wij veldwerk combineren waarmee overlast wordt beperkt en verzamelen wij alle benodigde informatie om een goed contract op te stellen.

Wij ondersteunen en adviseren onze opdrachtgevers in het maken van ontwerpkeuzes, stellen contracten op, begeleiden aanbestedingen en zorgen dat de realisatie in lijn is met de eisen en wensen uit de ontwerpfase. Dit borgen wij via integraal projectmanagement. Alle gemaakte ontwerpkeuzes en verzamelde informatie verwerken wij in een contract en tekeningen voor het bouw- en woonrijp maken van ontwikkellocaties of het (her)ontwerpen van wegen en/of de riolering.

Na de realisatie ondersteunen wij opdrachtgevers met het managen van assets. De basis hiervoor ligt in het ‘areaal op orde’, waarna wij keuzes voor onderhouds- en vervangingswerkzaamheden voorleggen. Dit doen wij door instandhoudingsplannen op te stellen en deze te verwerken in een programmering voor het beheer- en onderhoud van de hele openbare ruimte; van wijkontsluitingsweg tot riolering of van dijk tot snelweg. Hierbij zorgen wij voor een juiste balans tussen kosten, prestaties en risico’s: assetmanagement.

Ons totaalpakket aan dienstverlening en integrale aanpak zorgen ervoor dat wij producten van hoge kwaliteit leveren en het proces ernaartoe naar volle tevredenheid laten verlopen. Dankzij deze kwaliteit en integrale aanpak leveren wij kostenbesparingen en meerwaarde vanaf de ontwerpfase, via realisatie en beheer en onderhoud tot uiteindelijk sloop.

Geotechniek

GeotechniekBij projecten waar in en met grond wordt gewerkt of waar wordt gebouwd, is een goede geotechnische voorbereiding van belang om vertragingen, schades en onnodige kosten te voorkomen. We leveren advies over geotechnische vraagstukken, analyse van geotechnische risico’s en second opinions. Wij hebben de kennis en ervaring in huis om gedegen te adviseren in de ontwerpfase en we worden ook graag betrokken in de bouwfase van projecten of bij problematiek in de gebruiksfase.

Ons geotechnisch team van medior en senior geotechnisch adviseurs beheerst een breed pallet uit de geotechniek. Bij onze geotechnische beschouwingen maken wij gebruik van onze kennis van en ervaring met andere vakgebieden zoals civiele techniek, geohydrologie, stedelijk water, GIS en datagebruik, kabels en leidingen en milieukunde. Geotechnische vraagstukken komen immers vaak voort uit een groter project met allerlei verschillende aspecten. Dit maakt ons ook uitermate geschikt als partner voor vraagstukken op het randje van het geotechnische vakgebied.

We kunnen onder meer van dienst zijn voor de volgende zaken:

 • Zettingen: beheerste zettingen tijdens de bouw en daarna zijn cruciaal voor de bruikbaarheid. MWH begeleid haar opdrachtgevers met een passend zettingsadvies of een advies over bouwrijp/woonrijp maken, in combinatie met een balans voor grondstromen, voorbelasting, monitoring, zakbaakanalyse en omgevingsbeïnvloeding.
 • Stabiliteit: stabiliteitsanalyse van ophogingen/voorbelastingen en watergangen (ook opbarstberekening).
 • Bouwputten: ontwerp van de bouwkuip of kade, kerende constructies; bijvoorbeeld een damwandadvies en wijze van uitvoering bij ontgraving en bemaling.
 • Funderingen: geotechnisch funderingsadvies.
 • Bemalingen: bemalingsadvies voor onder meer de aanleg van bouwputten, rioolsleuven en saneringen.
 • Horizontaal gestuurde boringen (HDD): geotechnisch ontwerp en advies, o.a. berekening boorvloeistofdrukken en kwelweganalyses.
 • Slappe grond: advies over het gebruik van lichte ophoogmaterialen, grondverbeteringstechnieken en verticale drainage in gebieden waar draagkracht van de ondergrond beperkt is en over het gebruik van geotextielen en folies voor het garanderen van de stabiliteit.
 • Interpretatie van geotechnisch grondonderzoek.
Civiele techniek

Een binnenstedelijke ontwikkeling, het realiseren van nieuwe gebouwen of herinrichting van bestaande infrastructuur vraagt om een integrale aanpak. Ongeacht de projectomvang of contractvorm kijken wij verder en voelen ons verbonden met de doelstellingen van de opdrachtgever. Dit merkt u doordat wij open communiceren en meedenken.

In de levenscyclus van een object ondersteunen wij van initiatieffase, via ontwerp, realisatie en beheer en onderhoud tot aan de sloop. Deze aanpak kan leiden tot een aanpassing in de ontwerpfase waardoor in de beheer en onderhoudfase kosten worden bespaard. Of waardoor gebruikte materialen bij ontmanteling makkelijk te scheiden en hergebruiken zijn waardoor de milieubelasting afneemt.

Of het nu om gemeentelijk beheer en onderhoud van openbare ruimte en infrastructuur gaat of het verleggen van kabels en leidingen voor een landelijke opdrachtgever, wij staan voor een goed product en een goed proces. Hiervoor zetten wij technische consultants in op de relevante vakgebieden en projectmanagers die kwaliteit, kosten en risico’s bewaken en bijsturen.

We kunnen onder meer van dienst zijn voor de volgende zaken:

 • Voorlopig ontwerp/Definitief Ontwerp: Onze civieltechnische ontwerpen geven niet alleen antwoord op uw vraag maar sluiten op naadloos aan met aangrenzende situatie (bestaande infrastructuur). Door net over de ‘projectgrenzen’ heen te kijken passen onze ontwerpen direct binnen scope en omgeving. Wij visualiseren en digitaliseren ons ontwerp in de bestaande omgeving, eventuele ontwerpwijzigingen maken wij ‘live’ zichtbaar.
 • BLVC-plan: Wij betrekken de relevante bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie (BLVC) aspecten in onze ontwerpen en nemen deze aspecten in contractvoorwaarden op zonder de uitvoering ervan voor te schrijven. Hierbij kunt u denken aan parkeergelegenheid, trillingen tijdens de uitvoering maar ook de communicatie met belanghebbenden.
 • Bestek en tekeningen: Onze bestekschrijvers hebben naast ontwerpervaring ook ervaring in de uitvoering, dit levert goed doordachte bestekken op. Dit voorkomt meerwerk achteraf en stagnatie.
 • Grondbalans: Op basis van een actuele hoogtemetingen (DTM) en toekomstige maaiveldhoogtes kunnen wij met een druk op de knop de grondbalans bepalen. Consequenties van ontwerpwijzigingen vertalen wij direct naar de grondbalans.
 • Raming en begroting: Een goed ontwerp en tekening levert een betrouwbare directieraming op. De kans op afwijkingen budget zijn hiermee minimaal. Wij gebruiken de SSK-raming systematiek om ook risico’s in onze ramingen op de namen.
 • Aanbesteding: Onze voorstellen voor EMVI-criteria in aanbestedingsdocumenten zorgen voor een aantoonbare meerwaarde op uw project. Wij begeleiden namens onze opdrachtgever het aanbestedingstraject en betrekken u bij de kritische momenten.
 • Directievoering en toezicht: Directievoering en toezicht drijft op de kwaliteit van de medewerkers, die is hoog doordat onze mensen actuele kennis van wet- en regelgeving hebben en het gevolg van keuzes doorzien. Daarbij besparen wij aantoonbaar kosten voor onze opdrachtgever en zorgen voor een beheerste uitvoering.
 • Moderne contracten: Een passende contractvorm (UAV-GC, DBFM, RAW) hangt af van de mate van vrijheid die aan de aannemer wordt gegund. Voor het selecteren van de juiste opdrachtnemer gebruiken wij een passende maar hedendaagse methodieken (zoals EMVI en BVP of laagste prijs). Voor het beheersen van de contracten begeleiden wij onze opdrachtgevers, Dit kan traditioneel maar ook via Systeem Gerichte Contractbeheersing (SCB).
Bodemdaling

In het westen en noorden van Nederland speelt de problematiek van de ‘slappe bodem’. Door bewoning, gebiedsontwikkeling, aanleg van infrastructuur en intensivering van de landbouw is de grondwaterstand in veel gebieden stelselmatig verlaagd om de ontwatering te vergroten/verbeteren. Door deze verlaging oxideren de ondiepe veenlagen en nemen de spanningen in de ondergrond toe. Beide processen veroorzaken bodemdaling.

De mate van daling is afhankelijk van het bodemtype en het bodemgebruik en kan circa 10 mm per jaar bedragen. In het bebouwde gebied zijn de gevolgen hiervan duidelijk zichtbaar in de vorm van verzakte woningen, verzakte verhardingen en kapotte rioleringen. In het landelijk gebied zien we het verschijnsel o.a. terug in de vorm van vernatting, verzakte wegen en bijvoorbeeld de veenweideproblematiek.  Bodemdaling is ook een van de oorzaken waardoor dijken en kades geregeld moeten worden opgehoogd.

Het proces van bodemdaling is onomkeerbaar, daarnaast bestaat er geen eenduidige ‘oplossing’. In combinatie met klimaatsverandering en de zeespiegelstijging zullen voor zowel het landelijk als stedelijk gebied steeds vaker oplossingen op maat nodig zijn om de specifieke problemen het hoofd te bieden. Inzicht in het grondwatersysteem, de ondergrond, funderingsmethoden zowel voor gebouwen als infrastructuur als verbetering van de bodemstructuur en de waterhuishouding kunnen niet meer los van elkaar worden gezien.

We leveren een integraal dienstenpakket, gebaseerd op 35 jaar ervaring met bodemonderzoek, geotechniek, geohydrologie, civiele techniek en grondstromenmanagement in West-Nederland. In combinatie met de nieuwste toepassingen op het gebied van GIS, 3D-visualisatie en datamanagement geven wij u inzicht in de huidige toestand van uw assets zoals wegen, watergangen en (ondergrondse) infrastructuur. Inzicht in de hierboven beschreven processen helpt u de juiste keuzes te maken voor aanleg, beheer en onderhoud. Dit noemen wij assetmanagement.

Envision

Infrastructurele projecten hebben grote invloed op hun omgeving en vergen grote investeringen, zowel financieel als op het gebied van grondstoffen. Op dit moment wordt vaak marginaal rekening gehouden met duurzaamheidsaspecten, waardoor suboptimale prestaties behaald worden en kansen onbenut worden gelaten. Dit vertaalt zich onder meer in onnodig grondstoffenverbruik, beperkte integratie met omliggende netwerken en leefomgevingen, gebrek aan draagvlak bij stakeholders, beperkte flexibiliteit en klimaatbestendigheid. Infrastructurele projecten bieden door hun omvang en raakvlakken met leefomgeving, milieu, grondstoffenverbruik en klimaat een grote kans om significante bijdragen aan integrale duurzaamheid te leveren.

Envision is een afwegingskader voor infrastructurele projecten om duurzaamheidsaspecten te integreren gedurende de gehele levensduur, ontwikkeld door het Institute of Sustainable Infrastructure (ISI) in Amerika. Envision biedt een raamwerk waarbinnen vijf aandachtsgebieden beschreven worden met onderliggende duurzaamheidscriteria. Er zijn in totaal 60 criteria, welke zijn verdeeld over de volgende aandachtsgebieden:

 • Quality of life
 • Leadership
 • Resource allocation
 • Natural world
 • Climate risk

Envision biedt de mogelijkheid om al tijdens de initiatieffase duurzaamheidsaspecten af te wegen en integraal in de projectaanpak mee te nemen, zodat wordt bijgedragen aan een duurzame toekomst. Projecten kunnen geverifieerd worden, waarbij de prestatie beoordeeld wordt en er een onderscheiding wordt toegekend op basis van het behaalde duurzaamheidsniveau. Als opdrachtgever kunt u hiermee invulling geven aan uw duurzaamheidsdoelstellingen door prestaties op het gebied van duurzaamheid te waarderen bij projecten. Als opdrachtnemer biedt Envision de mogelijkheid om uw duurzaamheidsprestaties meetbaar te maken en hiermee onderscheidend te zijn.

We waren betrokken bij het tot stand komen en het uitwerken van Envision, waardoor wij u als geen ander kunnen helpen bij het verduurzamen van uw projecten. Onze organisatie is geregistreerd als Envision Qualified Company, wat betekent dat wij geregistreerde Envision professionals in huis hebben om uw projecten te begeleiden. Wij vertellen u graag meer over dit onderscheidende systeem en hoe wij u hiermee van dienst kunnen zijn.

Plaatje Envision niveaus