Integraal projectmanagement


Complete controle dankzij een integrale aanpak

De kern van projectmanagement is het voortdurend analyseren bijsturen van patronen in inspanningen (kosten en planning), resultaten (van trainingen, inspecties en bouwwerkzaamheden) en uitkomsten (klanttevredenheid). Optimale beheersing is noodzakelijk voor een tijdige levering van de juiste kwaliteit.

Onze dienstverlening, gericht op het managen van projecten, kent verschillende vormen. Wij versterken integrale projectteams van onze klanten voor een bepaalde periode of wij ontzorgen onze klanten door projecten volledig en integraal te managen. Ons team van projectmanagers met allemaal een eigen specialisme, zoals projectbeheersing, risicomanagement, omgevingsmanagement is in staat uw project in goede banen te leiden.

Integraal projectmanagement

Onze projectmanager is eindverantwoordelijk voor het bereiken van een goed projectresultaat. Om te komen tot een goed projectresultaat sturen onze projectmanagers teams aan waarbij zij met behulp van dienend leiderschap projecten sturen en de teamleden verbinden. De belangrijkste afwegingen die onze projectmanagers maken zijn juist die afwegingen die voor balans tussen enerzijds de procesaansturing en anderzijds de kwaliteitsborging van de projecten zorgt. Onze wereldwijd toegepaste MTP-aanpak ondersteunt onze projectmanagers daarbij, door bijvoorbeeld alle gegevens snel en gemakkelijk toegankelijk te maken, zodat er efficiënt en effectief gefundeerde keuzes kunnen worden gemaakt.

Projectbeheersing

In meer complexe en grote (financiële) projecten laten onze projectmanagers de verantwoordelijkheid van het beheersen van de scopeaspecten tijd, geld (raming en financiën),  interne kwaliteitsbeheersing, risico’s, informatie, archivering en documentatie en (voortgangs)rapportages over aan onze managers projectbeheersing. Zorgvuldig projectmanagement betekent actueel inzicht in de stand van zaken op het gebied van kwaliteit, geld, tijd en scope op ieder moment. Onze projectmanagementaanpak ondersteunt dit door verschillende dashbords te genegeren. Hierdoor worden onze opdrachtgevers snel en eenvoudig ingelicht en adequaat geadviseerd over keuzemogelijkheden. Stantec streeft hierbij naar ‘transparantie op maat’; de juiste informatie bij de juiste persoon.

Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagent is belangrijk voor het draagvlak van belanghebbenden en de omgeving van projecten. Onze omgevingsmanagers zoeken hierbij continu naar de juiste balans tussen wensen en eisen vanuit de omgeving en de projectscope en zetten daarbij in op begrip en vertrouwen bij de betrokken partijen, zodat een effectieve samenwerking en mogelijke win-winsituaties ontstaan.

Onze omgevingsmanagers zijn niet alleen verantwoordelijk voor het contact, publiekscommunicatie en het ophalen verifiëren en valideren van de omgevingseisen en -wensen, ook de grondverwerving, het traject rondom vergunningen en kabels en leidingen vallen onder hun verantwoordelijkheid.

Onze omgevingsmanagers putten hierbij uit de ervaring die we hebben als marktleider bij het uitvoeren van omvangrijke assetmanagementprogramma’s voor Britse waterboards hebben. Deze worden primair aangestuurd, en afgerekend, op objectief gemeten niveaus van klanttevredenheid. We hebben inmiddels ruime ervaring opgedaan met de analyse van openbare gegevens om de beste mediamix (doelgroep, boodschap en medium)  te identificeren en te gebruiken ten behoeve van het projectresultaat. Bijvoorbeeld met ‘predictive analytics’ van onder meer sociale media analyseren we sentimenten in de omgeving en de mate van de klanttevredenheid en hoe daarop het best kan worden ingespeeld.

Contractmanagement

Voor het opstellen en beheersen van het contract sluiten bij meer complexe projecten onze contractmanagers bij het projectteam aan. Zij zijn verantwoordelijk voor de procesmatige beheersing van het vaststellen van de inkoopbehoefte en de contractvoorbereiding en of de contractbeheersing. Zowel als opdrachtgevende als de opdrachtnemende partij kunnen we contractbeheersing en borging garanderen. Stantec is bekend met verschillende trends in contractmanagement, zo beheersen wij contracten risicogestuurd door systeemgerichte contractbeheersing en werken wij volgens de principes van UAV-GC voor geïntegreerde contracten.

Technisch management

De projecten die we uitvoeren zijn technisch van aard. Onze technisch managers zorgen tijdens de projectvoorbereiding voor de technische scope van het project. Tijdens de realisatiefase aan de opdrachtnemende kant zijn onze technisch managers verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk en de uitvoeringsplanning. Tijdens de realisatiefase toetsen onze technisch managers de ontwerpen voor de opdrachtgevende partij en adviseren ze over de technische gang  van zaken.

Risicomanagement

Stantec karakteriseert risicomanagement als een adequaat proces van bewustwording, continue aandacht, prioriteren en anticiperen. We hebben wereldwijd veel ervaring met risicoanalyses en –beheersing. Onze risicomanagers beruiken kwalitatieve risicoanalysemethoden, die op een systematische en efficiënte manier de risico’s die aanwezig zijn en de preventieve en herstelmaatregelen die hierop (kunnen) worden ingezet in beeld brengen, zoals de BowTie-risicoanalyse en de RISMAN-methode, waarmee zowel op de oorzaken als op de gevolgen van vermeende risico’s wordt geanticipeerd.