Managementsystemen

Civil-Engineering-300x212Pluk de vruchten van een integrale aanpak

De inzet van managementsystemen voor het optimaliseren van de bedrijfsresultaten en –prestaties is een beproefde aanpak voor volwassen organisaties. Door alle processen en prestatie-indicatoren met elkaar te verbinden en te koppelen aan risico’s en het voldoen aan wet- en regelgeving, wordt het mogelijk om de organisatie zo in te richten dat het bedrijf zowel haar doelen als haar ambities bereikt.

Stantec heeft ervaring met zowel de implementatie als de controle op naleving van een verscheidenheid aan managementsystemen. Van ISO 9001 voor kwaliteit en ISO 14001 voor milieu, tot arbomanagement van OHSAS 18001 en assetmanagement in lijn met ISO 55000. Daarnaast zijn onze specialisten volledig op de hoogte van de nieuwe norm voor compliancemanagement, ISO 19600. Onze toegevoegde waarde is dat wij het systeem effectief kunnen laten werken door ook het gedragscomponent mee te nemen in de implementatie. In onze ogen een absolute must om het systeem daadwerkelijk te laten werken.

Kwaliteitsmanagement

Het waarmaken van beloftes, dat is waarom bedrijven blijven bestaan. Maar in een steeds snellere en complexere wereld, waarbij klanten alsmaar meer eisen van organisaties, is het een groeiende uitdaging om aan die verwachtingen te voldoen. Kwaliteitsmanagementsystemen helpen om een organisatie gefocust te houden op het blijven leveren van kwaliteit in diensten en producten.

Stantec ondersteunt wereldwijd organisaties bij de implementatie van kwaliteitsmanagementsystemen en het optimaliseren van de bedrijfsvoering en het uitvoeren van audits, tevredenheidsonderzoeken en diverse analyses. Onze consultants hebben met hun ondersteuning bij het opzetten en implementeren van managementsystemen volgens normen als de ISO 9001 veel resultaten geboekt voor onze klanten. Een gedegen aanpak van het kwaliteitsmanagement resulteert in een significante verhoging van klanttevredenheid en aanzienlijke reducties van klachtkosten.

Veiligheidsmanagement

We leven in een wereld waarin veiligheid steeds hoger in het vaandel staat bij bedrijven, omdat we er allemaal zeker van willen zijn dat onze medewerkers veilig en gezond weer thuiskomen na een dag werken. In de afgelopen decennia zijn al vele maatregelen doorgevoerd om veiligheid te verbeteren, eerst hardwarematig en later procedureel. Omdat verbetering van veiligheid steeds complexer wordt, is het verstandig om veiligheid systematisch te managen. Hierbij kan een veiligheidsmanagementsysteem de organisatie ondersteunen. Soms wordt een systeem als VCA verplicht gesteld door een opdrachtgever en soms kan het een eigen keuze zijn om een dergelijk systeem in te voeren. Wat de reden ook is, Stantec kan ondersteunen bij het opzetten en onderhouden van het systeem, waarbij het een gezamenlijke doelstelling wordt de veiligheid te optimaliseren.

Daarnaast helpen wij met het opstellen van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), het bepalen van maatregelen voor verbetering en eventuele audits om te bepalen of nog wordt voldaan aan de gestelde eisen. Dit is per definitie maatwerk, omdat risico’s niet generiek zijn maar altijd afhankelijk van de bedrijfsvoering en bedrijfscultuur.

Milieumanagement

We hebben de verantwoordelijk om voor het milieu, de omgeving waarin we leven, zorg te dragen. Het leven moet aangenaam en prettig blijven; ook voor toekomstige generaties. Steeds meer bedrijven zijn zich bewust van de impact van hun bedrijfsvoering op de leefomgeving en willen deze invloed op het milieu continu minimaliseren. Om dit op een structurele wijze aan te pakken is de ISO 14001 norm ontwikkeld. Veel bedrijven hebben deze norm al omarmd en vaak ook doorgezet in de toeleveringsketen.

Met dertig jaar ervaring in milieumanagement in Nederland kan Stantec bedrijven op alle fronten ondersteunen bij het reduceren van hun impact op het milieu. Of het nu gaat om het in kaart brengen van de significante milieuaspecten, het kwantificeren van de milieubelasting, de controle op het voldoen aan de vergunningen of het activiteitenbesluit, we hebben de juiste kennis en ervaring. Ook bij het opzetten, implementeren en onderhouden van een milieumanagementsysteem kan Stantec ondersteuning bieden.

Compliancemanagement

In een wereld waarin het afleggen van verantwoording, het voldoen aan complexe wet- en regelgeving en het aantonen van een duurzaam georganiseerd bedrijfsproces van alsmaar groeiend belang is, is een systematische aanpak van het verzekeren van verantwoord ondernemen bijna onmisbaar geworden, voor zowel de betrokken organisatie als de dienstdoende toezichthouder.

Eind 2014 is met de presentatie van de ISO 19600 een mondiaal referentiekader voor compliancemanagement geïntroduceerd. Deze internationale richtlijn is in het leven geroepen om bedrijven wereldwijd te helpen bij het evalueren en verbeteren van hun aanpak van compliancemanagement. ISO 19600 is complementair aan de al bestaande ISO 31000 voor risicomanagement en de HLS en kerneisen voor managementsystemen voor governance. Waar de spreekwoordelijke grotere broers governance en risk hun eigen certificeerbare normen al hebben, wordt ISO 19600 een richtlijn die kan worden gebruikt voor verdieping van compliance als onderdeel van milieu- en arbomanagement.

Stantec kan ondersteunen bij het onderzoek naar de toegevoegde waarde voor uw organisatie van de inzet van de norm. We kunnen de wijze waarop deze kan worden toegepast in de praktijk in kaart brengen, hoe de toezichthouder ermee om zal gaan en welke voordelen het gebruik van de norm en het compliant zijn met zich meebrengt. Daarnaast kunnen we helpen bij het krijgen van een beeld van zowel de aanpak en de opzet van het systeem, als hoe deze kan worden geïmplementeerd naast de andere managementsystemen.

Integraal risicomanagement

Of het nu gaat om veiligheidsrisico’s, milieurisico’s, klachten van klanten of zelfs financiële of imagorisico’s, de aanpak kan hetzelfde zijn. Binnen risicomanagement worden diverse normen of systematieken gebruikt zoals de ISO 31000 of het COSO model. Vaak zie je nog dat binnen organisaties diverse afdelingen aanwezig zijn die zich met allerlei vormen van risicomanagement bezighouden. Ieder op zijn eigen manier en met een andere output. Het wordt daardoor soms voor het management en de directie lastig om te bepalen waar de prioriteiten moeten worden gesteld.

Onze visie is dat een integrale aanpak echt mogelijk is door goed aan te blijven sluiten bij de cultuur, processen en activiteiten van de organisatie. Met dit als grondslag kunnen per proces of activiteit de diverse risico’s in kaart worden gebracht. Het maakt dan niet uit of het gaat om kwaliteit, financieel, juridisch of kwaliteit. Er kan één beeld worden geschetst, waarin de prioriteiten kunnen worden vergeleken. Wel dient aansluiting te worden gevonden in de vaak zeer diverse subculturen binnen de organisatie. Maatwerk en verbinden zijn hierin van groot belang. Het doel is dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Dit levert niet alleen efficiency op omdat er meerdere systemen worden gehanteerd, ook het management en de directie krijgen beter inzicht in de bedrijfsrisico’s, waardoor zij beter in staat zijn te sturen. Stantec is hierin uw kennispartner.