Water

Water_300x200

Introductie

Door onze integrale benadering van riolering, bodem, klimaat en alle processen die zich daarin afspelen bieden wij u praktische en integrale oplossingen, met een doorkijk naar de hele levenscyclus. Deze reiken van kleinschalige wateroverlastsituaties tot gebiedsgerichte studies. Wij werken met een slagvaardig team waarin de vakgebieden stedelijk water, geotechniek, civiele techniek en geohydrologie zijn vertegenwoordigd.

Wij denken in de hele keten mee met integraal waterbeheer en komen met toepasbare adviezen. Bijvoorbeeld over de optimalisatie van de verwerking van huishoudelijk afvalwater, de vervangingsnoodzaak van drukriolering, nieuwe sanitatie en het invullen van de Wet gemeentelijke watertaken. Maar ook over grondwateronttrekkingen en de invloed daarvan op  de omgeving.

Geohydrologie

Wat zijn voor uw project de meest kritische aspecten, bijvoorbeeld als u wilt bemalen? MWH maakt een onderbouwde technische afweging tussen bemalingswijzen, risico’s als opbarsting of het optreden van zettingen en eventueel te nemen maatregelen. We bieden u concrete oplossingen om uw project beheerst uit te voeren.

Onze oplossingen hebben de juiste balans tussen kosten, prestaties en risico’s op basis van uw wensen. Deze garanderen een goed besluit in het spanningsveld tussen uitvoerbaarheid (bijv. in deeltracés bemalen) en risicobeperking (aanbrengen van damwanden, interceptiebemaling etc.).

Bij onze geohydrologische beschouwingen maken wij gebruik van onze kennis van en ervaring met andere vakgebieden zoals civiele techniek, geotechniek, stedelijk water, GIS en datagebruik, kabels en leidingen en milieukunde.

Onze referentieprojecten

 

MWH kan onder meer van dienst zijn voor de volgende zaken:

Grondwatermodellering: MWH kijkt aan de hand van de vraag wat de meest effectieve software is voor uw project en simuleert de situatie voorafgaand aan de ingreep. Na kalibratie en validatie kan de historische, huidige en toekomstige situatie worden gesimuleerd voor een verontreiniging of een ingreep in het grondwaterregime. Wij geven effecten op grondwaterstanden begrijpelijk weer middels isohypsen en stroombanen en maken nadelige invloeden, zoals de verspreiding van een verontreiniging, inzichtelijk middels figuren of een 3D-visualisatie. Ons advies over de te nemen (beheers)maatregelen is praktisch en uitvoerbaar.

Zettingen: Beheerste zettingen tijdens de bouw en in de gebruiksfase zijn cruciaal voor de prestaties van een object. MWH begeleid haar opdrachtgevers met een passend zettingsadvies of een advies over bouwrijp/woonrijp maken, in combinatie met een balans voor grondstromen, voorbelasting, monitoring, zakbaakanalyse en omgevingsbeïnvloeding.

Bemalingsadvies: Bij tijdelijke bronbemalingen is een bemalingsadvies benodigd voor de aanvraag van een onttrekkingsvergunning of het doen van een melding. Wij werken hierbij in lijn met de BRL12000 (SIKB) en denken met onze klanten mee over potentieel optredende risico’s.

Grondwatermeetnet: Middels een grondwatermeetnet wordt inzicht verkregen in grondwateroverlast en -onderlast en bijvoorbeeld het effect van ingrepen in het grondwaterregime. Is uw doel om te voldoen aan de Wet gemeentelijke grondwaterzorgplicht, het doen van een nulmeting of de bepaling van de grondwaterstromingsrichting, MWH denkt met u mee. Wij stellen een grondwatermeetplan op, rollen dit uit, verzorgen de ICT-omgeving om de data om te zetten naar informatie en onderhouden uw meetnet. Daarnaast kunnen wij bijvoorbeeld uw bewoners gerust stellen door de communicatie via de website en een klachtenmeldpunt helder en gestructureerd op te zetten.

Stedelijk water

Door recente ontwikkeling als klimaatverandering is in stedelijk gebied het afkoppelen van toenemende hoeveelheid aan hemelwater een grote uitdaging. Om tot een duurzame oplossing te komen, bieden wij een integrale benadering. Een voorbeeld hiervan is meervoudig ruimtegebruik, maar ook berging in verharding, WADI’s, IT-riolering en groene daken behoren tot de mogelijkheden.

Wij toetsen de voorgestelde maatregelen altijd aan praktische haalbaarheid door projectteams multidisciplinair samen te stellen. Door een vraagstuk vanuit meerdere vakgebieden te analyseren bieden wij een zo optimaal mogelijke oplossing.

MWH kan onder meer van dienst zijn voor de volgende zaken:

Modelleren: Wij modelleren rioolstelsels om het hydraulisch en vuiltechnisch functioneren ervan te bepalen. Hiervoor gebruiken wij rekenmodellen, waarin bijvoorbeeld de injecties van gemalen en drukriolering, de droogweerafvoer en het geïnventariseerd verhard oppervlak zijn opgenomen. Onze modelstudies kunnen naast het doorrekenen van opgaves op het gebied van stedelijk water ook uitkomsten in een integraal perspectief plaatsen. Zo kan water op straat worden gevisualiseerd in een bestaande situatie, maar ook in een toekomstige situatie. Zo ziet u met eigen ogen het effect van maatregelen bij een bepaalde neerslagreeks.

BRP: In het BRP (Basisrioleringsplan) wordt de huidige situatie van de riolering beschreven. De methoden waarmee de rioleringsberekeningen (controleberekeningen op hydraulische afvoercapaciteit en vuil-emissieberekeningen) zijn uitgevoerd worden toegelicht en de resultaten van de berekeningen samengevat. Het resultaat geven wij op rioleringsplantekeningen weer die een uitstekende basis vormen voor de voorbereiding van de uit te voeren maatregelen in bijvoorbeeld een bestek of ander contract.

Afkoppelplannen: Op basis de beoogde hoeveelheid af te koppelen verhard oppervlak worden geschikte locaties hiervoor gezocht. Wij nemen hierbij aspecten als wegbeheerplanning, staat van de huidige riolering, en mogelijke lozingslocaties mee. Vervolgens worden maatregelen doorgerekend, het afkoppelplan uitgewerkt en gecontroleerd op hydraulische afvoercapaciteit en vuilemissie.

Grondwatermonitoring: Opstellen van meetplannen aan de hand van analyses van onder meer bebouwing, bodemopbouw, geregistreerde klachten, funderingswijze, grondwatertrappen etc. op basis waarvan een onderbouwd en efficiënt grondwatermeetnet opgesteld wordt.

Inrichting van oevers: Bij (her)ontwikkeling worden regelmatig watergangen vergraven of verlegd, waardoor kale oevers overblijven. Om een stabiele ecologische situatie te creëren stelt MWH inrichtingsplannen op voor deze oevers. In deze plannen wordt de gewenste situatie getoetst op haalbaarheid en verder uitgewerkt. Uiteindelijk resulterende in een voorstel voor aan te brengen zaadmengsels.

Waterhuishoudkundig advies: Bij (her)ontwikkeling van een gebied is de waterhuishouding een belangrijk onderdeel. Ruimtelijke plannen moeten voorzien zijn van een waterparagraaf, waarvoor een watertoets moet worden uitgevoerd. Het waterschap kijkt vervolgens of in een plan voldoende rekening is gehouden met de waterhuishouding ter plaatse en verleent op basis hiervan een vergunning. Bij een toename aan verharding kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een gedeelte gecompenseerd moet worden. Deze compensatie kan dan gezocht worden in het graven van extra open water, maar ook in de vorm van groene daken, waterpleinen of half verharding. MWH zoekt de meest passende oplossing en weegt daarbij alle belangen van de opdrachtgever af.

Procesbegeleiding watervraagstukken: Samenwerking tussen gemeenten, provincies, waterschappen en burgers wordt steeds belangrijker om aan de wateropgaven van vandaag de dag te voldoen. Samenwerking waarbij meerdere institutionele belangen en wensen elkaar ontmoeten vraagt om een zorgvuldige en proactieve procesbegeleiding. MWH begeleid deze trajecten waarbij wij samen met alle betrokkenen zoeken naar een gedragen, duurzame en maatschappelijk verantwoorde oplossing.

Nieuwe sanitatie

Nieuwe_sanitatie_221x312
Mogelijkheden voor nieuwe sanitatie – het hergebruik van (huishoudelijk) afvalwater – zijn legio, maar zeer afhankelijk van situatie, locatie en participatie. MWH ondersteunt zowel publieke als commerciële klanten bij het maken van keuzes, het uitvoeren van onderzoek en analyse en het begeleiden van groot- en kleinschalige projecten.

In de jaren tachtig is op veel locaties drukriolering aangelegd. Nu, 30 jaar later, dient de vervangingsnoodzaak zich aan. De kosten hiervoor zijn aanzienlijk, met name in het buitengebied. Er zijn tegenwoordig verschillende duurzame en betaalbare oplossingen, bijvoorbeeld door afvalwaterstromen gescheiden in te zamelen en lokaal (biologisch) te zuiveren, eventueel met grondstof-terugwinning. Met een onderzoek bepaalt MWH welke vorm van nieuwe sanitatie in uw situatie een alternatief is voor het vervangen van drukriolering en onderwerpt deze in een alternatievenstudie aan een kosten-batenanalyse. Daarnaast helpen wij u bij het proces om te komen tot een breed gedragen oplossing.