Utilities

Arthur Coevert

Arthur Coevert

Accountmanager

Neem contact op

Rik de Visser

Rik de Visser

Business Line Manager Infrastructuur

Neem contact op

Kabels_leidingen_221x312

Kabels_Leidingen_300x200Fysieke en digitale ondersteuning bij veilig werken in bodem en ondergrond

Ieder jaar worden er in Nederland meer dan 500.000 grondroeringen uitgevoerd voor aanleg van en onderhoud aan de 1,7 miljoen kilometer ondergrondse kabels en leidingen (water, gas, elektriciteit en data). De wisselende bodemkwaliteit brengt risico’s met zich mee. Gevaarlijke dampen en gassen kunnen acuut de gezondheid schaden en langdurige blootstelling aan minder vluchtige verontreinigingen doet dat op termijn. De Arbowet wil dat opdrachtgevers gezondheid en veiligheid van grondwerkers beschermen en de Wet bodembescherming beoogt verspreiding van verontreiniging te voorkomen.

De afgelopen decennia is veel onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de bodem met als doel het saneren van ernstig verontreinigde locaties. Onderzoek vanuit de overheid heeft zich gericht op verdachte locaties, zoals gasfabrieken, chemische wasserijen, metaalbewerkers en pompstations. Vele van deze locaties zijn in beeld gebracht.

Resultaten van overig bodemonderzoek, bijvoorbeeld voor nieuwbouw, wegrecontructies, aan- en verkopen zijn vaak niet centraal opgeslagen en als dit wel gebeurd is, wisselen de toegankelijkheid, bruikbaarheid en volledigheid per gemeente. De grote aantallen grondroeringen en het beperkte hergebruik van oudere gegevens jaagt de onderzoekskosten omhoog.

Een van onze specialisaties is de omgang en het gebruiksklaar maken van data. Met hulp van deze ervaring, hebben we – samen met de grote partijen in de markt van kabels en leidingen – een aanpak ontwikkeld die deze bedrijven op alle fronten ondersteunt. We kennen locaties voorafgaand aan grondroeringen een bodemkwaliteit ‘schoon’, ‘licht’ of ‘sterk verontreinigd’ toe met bijbehorende veiligheidsmaatregelen. We passen daarop het ontwerpproces, de procedures, de instructies en de standaarden van de opdrachtgevers aan, zodat het vraagstuk integraal onderdeel wordt van de dagelijkse praktijk. We leren voorbereiders, ontwerpers, uitvoerders en toezichthouders de juiste maatregelen te nemen en zelf verontreinigingen te herkennen. Bij ernstige verontreinigingen zorgen we voor de juiste papieren en houden we toezicht op de uitvoering.

Het aanvragen van onderzoeken, de overzichten van de resultaten, het rapporteren hiervan en de procesbewaking verlopen via een beveiligde online omgeving. Dit is het succes van onze oplossing: een robuust, flexibel, ingewerkt en toegewijd projectteam, papierloze efficiëntie, systematisch aantoonbare naleving, ongestoorde werkprocessen en minimale administratieve lasten bij de opdrachtgevers, herbruikbare resultaten en de mogelijkheid om informatie met anderen uit te wisselen. Het concrete gevolg: administratiekosten zijn sterk verminderd en de voortgang is altijd inzichtelijk.

Nog belangrijker is het feit dat de gegevens worden gedeeld met andere partijen en behouden blijven voor toekomstig hergebruik. De aanzienlijke besparingen die we nu al zien, lopen in de toekomst alleen maar verder op.

Momenteel testen we de eerste versie van een mobiele applicatie, waarmee we in het veld de bodemkwaliteit kunnen inzien. We combineren onze eigen database met openbare bronnen. Hiermee is het mogelijk om ook bij “spoedklussen” ter plekke een risicoinschatting te maken, om zo de kans op het onbewust en onbeschermd graven in (bekende) sterk verontreinigde grond tot een minimum te beperken.