Modellering stoftransport grondwaterverontreiniging

Gemeente Den Haag  |  Tripstraat, Den Haag

Introductie

Voor de afweging van saneringsvarianten voor de  grondwaterverontreiniging met chloorkoolwaterstoffen aan de Tripstraat in Den Haag is een grondwater- en stoftransportmodel in MODFLOW & RT3D opgesteld. De grondwater en stoftransport modellering is uitgevoerd in het kader van het saneringsonderzoek en -plan voor de gemeente Den Haag. Bij de modellering van het stoftransport met RT3D is de ontwikkeling van de grondwaterverontreiniging met de chloorkoolwaterstoffen CIS en VC in de tijd berekend. In het stoftransportmodel zijn gegevens omtrent de adsorptie, afbraak, diffusie en dispersie voor de grondwaterverontreiniging opgenomen.  Als vertrekpunt voor de modellering is ervan uit gegaan dat de verontreiniging in het brongebied rond circa 1965 is ontstaan. Vervolgens zijn de verontreinigings-contouren in het grondwater berekend voor de situatie in 2014. Aan de hand van de werkelijke verontreinigingscontouren van 2014 is de berekende verontreinigingspluim van CIS en VC ‘gematched’ en zijn de afbraakcoëfficiënten gekalibreerd.

.

 

Daarna is het stoftransportmodel doorgerekend naar de toekomstige situatie over 15 en over 30 jaar. In de figuur hiernaast is de autonome ontwikkeling (zonder saneringsmaatregelen) voor de grondwaterverontreiniging met VC weergegeven. Hieruit blijkt dat sprake is van een toename in de verspreiding van de verontreinigingspluim. Aansluitend zijn drie saneringsvarianten doorgerekend die geënt zijn op stimulering van de biologische afbraak van de verontreiniging. De volgende  saneringsvarianten zijn in de stoftransport modellering beschouwd:

  1. Bronaanpak en schermmaatregel
  2. Alleen bronaanpak
  3. Bronaanpak en schermmaatregel inclusief faalscenario

Het faalscenario bestaat uit een extra scherm aan de stroomafwaartse zijde van de verontreinigingspluim.

In de figuur hiernaast zijn de berekende verontreinigingscontouren voor variant 1 weergegeven. Deze variant levert een volumereductie van meer dan 50% en een vrachtreductie van meer dan 80%. Op basis van de simulatie en afweging van de saneringsvarianten is gekozen voor variant 1 als meest kosteneffectieve saneringsvariant. Deze variant die uitgaat van een bronaanpak en schermmaatregel is als voorkeursvariant verder uitgewerkt in het saneringsplan.

Bekijk nog meer projecten

Meer informatie over dit en andere projecten is te vinden met hulp van onze Project Finder.

Bezoek Project Finder